خرخاکی صفحه اول دانلود کنترل خرخاکی

خرخاکی گلوله ای و هزارپای گلوله ای

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

خرخاکی-گلوله-ای
خرخاکی گلوله ای معمولا با هزارپای گلوله ای اشتباه گرفته می شود. هر دوی این موجودات بندپا هم اندازه بوده و در زیستگاه های مشابه زندگی می کنند و هر دوی آنها هم قابلیت گلوله شدن را دارند. خرخاکی و هزارپای گلوله ای در نگاه اول و با چشم غیر مسلح از لحاظ ظاهری خیلی شبیه هم هستند و این دو نمونه ای از فرگشت هم گرا هستند.
هزارپای گلوله ای به ازای هر بخش از بدنش دو جفت پا به جای یک جفت دارد (جورپایان مانند خرخاکی به ازای هر بخش از بدن یک جفت پا دارند) و از این راه می توان هزارپای گلوله ای و خرخاکی گلوله ای را از یکدیگر تمیز داد.
بدن هزارپای گلوله ای 12 تا 13 بخش و یک بخش خلفی سپر مانند دارد، درحالی که خرخاکی 11 بخش و یک بخش خلفی کوچک دارد. علاوه بر این هزارپای گلوله ای بدنی نرمتر و صاف دارد و از لحاظ رنگ و شکل بخشهای بدنی به طور کلی شبیه هزارپاهای معمولی است.
هزارپای-گلوله-ایهزارپای-گلوله-ای
هزارپای-گلوله-ای