خرخاکی صفحه اول دانلود کنترل خرخاکی

آناتومی بدن خرخاکی

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸


برای مشاهده ی اندازه ی کامل کلیک کنید


برای مشاهده ی اندازه ی کامل کلیک کنید

پلئوتلسون: در این بخش از بدن خرخاکی قسمتی از شکم خرخاکی به بخش پایانی بدنش (تلسون یا فرینه) متصل شده است.
پلیوپاد: یک عضو چند شاخه مخصوص شنا که در سخت پوستان وجود دارد. دارای پنج جفت است و به شکم متصل شده است.